Projekty

Smart Vegetables Innovations  Sp. z o.o. realizuje projekt pt” „Nowa technologia przemysłowej produkcji wysokiej jakości sałaty o zredukowanej do poziomu dolnej granicy oznaczalności zawartości azotynów i azotanów z wykorzystaniem innowacyjnych technik LED i NFT”

 

Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, których rezultatem będzie znacząco ulepszony produkt-sałata o zredukowanej  zawartości azotynów i azotanów. Rezultat zostanie osiągnięty poprzez dokonanie zmian procesowych technologii i budowę prototypu prawie bezobsługowej wielkoprzemysłowej linii technologicznej. Celem prac B+R będzie uzyskanie zakładanych parametrów.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:Szybka Ścieżka.”

Wartość projektu 22 188 912.50 pln

Wartość dofinansowania: 13 017 794,06 PLN

 

 

 

Smart Vegetables Innovations  Sp. z o.o. realizuje projekt  inwestycyjny pod nazwą „Budowa jednostki kogeneracji o mocy 0,999 MW na gaz ziemny wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby podstawowej działalności rolniczej związanej z uprawami roślin szklarniowych” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr POIS.01.06.01-00-0163/19.

Całkowita wartość projektu netto: 4 972 970,00 PLN

Całkowita wartość projektu z VAT: 6 116 753,10 PLN

Wysokość przyznanej dotacji: 1 939 242,00 PLN

Istnieje  mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach realizacji dofinansowanego projektu. Wszelkie takie informacje mogą być przekazywane na adres email biuro@smart-vegetables.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych