Polityka jakości

Wszyst­kie warzywa będą uprawia­ne zgod­nie z sys­te­mem Global G.A.P, który świad­czy o za­chowaniu naj­wyższych stan­dardów w pro­cesie pro­duk­cji. Sys­tem ten po­d­le­ga każde­go ro­ku we­ryfi­ka­cji przez nie­zależne jed­nost­ki cer­ty­fi­ka­cyj­ne.

Ko­lej­nym kro­kiem w ro­z­wija­niu kon­tro­li ja­kości pro­duktów będzie wdrożenie cer­ty­fi­ka­tu In­ter­na­tio­nal Fo­od Stan­dard (IFS), który na­leży do naj­bar­dziej sz­czegółowych sys­temów za­pew­nie­nia bez­pie­czeństwa żyw­ności na świe­cie. Jest on prze­zna­czony dla pro­du­centów żyw­ności, sz­czególnie ma­rek własnych. Stan­dard zo­stał opracowany w Niem­czech.

Ochrona danych osobowych